The Human Element

0DFA36A9-BAF0-42F5-A1E3-98F70C0F71D6

Utvecklingsprogrammet The Human Element®

 

Den amerikanske psykologen Will Schutz ägnade sitt liv åt att forska och undervisa om samspelet mellan människor. Han är mest känd hos oss för FIRO-teorin (Fundamental Interpersonal Relations Orientation).
Den djupaste och mest omfattande presentationen av FIRO-teorin med dess olika instrument och hur de kan användas ges i programmet The Human Element®, ett program för personlig och organisatorisk utveckling.

Chefer och medarbetare ökar sin självinsikt och utvecklar förmågan att samarbeta effektivt – det är i korta ordalag vad en utvecklingsinsats grundad på The Human Element (THE) innebär.

För att organisationen ska uppleva en bestående positiv effekt av en utvecklingsinsats krävs uthållighet och att insatsen bygger på ett sammanhållet och väl beprövat koncept.

The Human Element är ett utvecklingsprogram på gedigen grund. Organisationen kan skapa gemensamma värderingar och ett gemensamt språk som baseras på likartade upplevelser genom arbetet och deltagandet i programmet.

Ladda ner foldern om The Human Element!

Utvecklingskraften finns i människorna – hos cheferna och hos medarbetarna. Både ledarskap och medarbetarskap bygger på förmågan att använda sig själv i samspelet med andra. Självkännedom, förmåga att lyssna, integritet och mod är nyckelord både för goda ledare och goda medarbetare.

Självkännedom och självkänsla är avgörande för att relationerna med andra människor, t.ex. i arbetslivet, ska fungera.

Självkännedom kan göra det lättare för mig att förstå andras behov och reaktioner. Om jag har en hög självkänsla kan jag ta ett större personligt och professionellt ansvar, vara mera flexibel, kanske mer kreativ. Jag törs ta initiativ, väntar inte på att bli tillsagd att göra “det eller det”. Ledare och medarbetare med självinsikt och hög självkänsla ger tillsammans organisationen den kraft som skapar framgång.

Några grundläggande begrepp från The Human Element:

  • Medarbetarnas självkänsla är avgörande för motivation och framgång
  • Ledarskapet består främst i att skapa förutsättningar för medarbetarna att öka sin självkänsla
  • Medarbetare med låg självkänsla blir försiktiga, tveksamma till att pröva något nytt, går lätt i försvar och hamnar i låsta positioner, ser små eller inga möjligheter att påverka det som är
  • Medarbetare med hög självkänsla vågar pröva det som är nytt och okänt, ser svårigheter som stimulerande utmaningar, är nyfikna, vågar vara kreativa, vill ta – och tar – ansvar och ställer krav
  • Den Goda Organisationen innebär ett öppet och ärligt företagsklimat; man säger som det är hellre än låtsas något som inte finns, var och en tar ansvar för sina egna och gruppens uppgifter

 

Text från www.thesweden.se